Konkurs Instagram

Jaki jest Twój sposób na oderwanie się od codzienności?

Dla jednej z nas to wieczór z ulubioną książką, dla innej spacer brzegiem morza o zachodzie słońca czy podróż dookoła świata.

Każda z nas jest inna, wyjątkowa, wspaniała na swój własny sposób. My-V to portal dla kobiet stworzony przez kobiety, dlatego zależy nam by wspólnie tworzyć społeczność niezależnych i silnych kobiet.

Chcemy poznać każdą z Was, dlatego zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. 

Kopia Dodaj nagłówek (4)

Jak wziąć udział w Konkursie?

 • Start konkursu: 21.04.2021 godzina 10:00,
 • Wejdź na nasz profil na Instagramie
 • Odszukaj konkursowy post,
 • Zapoznaj się z Regulaminem (poniżej)
 • Napisz w komentarzu pod zdjęciem odpowiedź na pytanie Jaki jest Twój sposób na oderwanie się od codzienności? 
 • Będzie nam miło, jak powiadomisz swoje przyjaciółki o naszym konkursie! 

Pokaż nam swoją siłę kobiecości! 

Dołącz do naszej społeczności

Co mogę wygrać?

W Konkursie przewidziano trzy nagrody za najbardziej kreatywne komentarze na Instagramie. Autorkę najciekawszych odpowiedzi nagrodzimy Voucherem Podarunkowym do salonów sieci Empik o wartości:

 • 1 miejsce - 300zł
 • 2 miejsce - 200zł
 • 3 miejsce - 100zł
 • Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na naszym profilu Instagram.

KONIEC KONKURSU

Dzień
Godzina
Minuta
Sekunda

25.04.2021 godz. 23:59

REGULAMIN „TWOJA CODZIENNOŚĆ”

 1. Organizatorem „Konkursu Siła Kobiecości” na Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest BIURO PROJEKTÓW FINANSOWYCH "PROFIN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ., ul. Wspólna 70,00-687 Warszawa, Polska, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 9542541441, (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 7. Konkurs jest prowadzony na stronie https://instagram.com/myv.pl (zwanej dalej „Konto na Instagramie”).
 8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, posiadający aktywne konto w serwisie serwisie Instagram.com, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
 3. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 5. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
 6. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
 7. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
 8. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Instagram;
 9. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z konkursu Uczestnika w każdym czasie, jeżeli uzna, że naruszył on zasady udziału w konkursie określone w niniejszym regulaminie, przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego.
 1. Organizator konkursu wyłania zwycięzcę spośród wszystkich uczestników. 
 2. W Konkursie przewidziano trzy nagrody główne. 
 3. Nagrodami (dalej: „Nagroda”) w Konkursie są Vouchery Podarunkowe do salonów sieci Empik o wartości 300zł, 200zł i 100zł, Wartość nagród w kwocie brutto wynosi odpowiednio: Voucher Podarunkowy – 3 szt. – 600 zł brutto.
 4. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na profilu społecznościowym:    https://www.instagram.com/myv.pl/
 5. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 6. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Instagram na profilu Organizatora pod adresem https://www.instagram.com/myv.pl/.
 2. Konkurs trwa od dnia 21.04.2021 r godz. 10:00 do 25.04.2021 r godz. 23:59.
 3. Konkurs może zostać odwołany bez podania przyczyny. Odwołanie następuje przez ogłoszenie publiczne w taki sam sposób, w jaki był ogłoszony konkurs.
 1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełnić następujące warunki w czasie trwania Konkursu:
 2. Zadanie konkursowe polega na: kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe o treści „Jaki jest Twój sposób na oderwanie się od codzienności” w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Instagram Organizatora. Zamieszczone treści przez użytkownika powinny być unikatowe oraz nie naruszać własności intelektualnej osób trzecich.
 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Instagram.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
 3. O przyznaniu nagrody głównej decyduje komisja konkursowa powołana przez Organizatora w drodze analizy kreatywności i trafności zamieszczonych komentarzy.
 4. Spośród nadesłanych komentarzy Organizator wyłoni 3 głównych zwycięzców na profilu Instagram.com.
 5. Publiczna informacja o wygranej zostanie umieszczona w osobnym poście na profilu Instagram należących do Organizatora w ciągu 7 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
 6. Warunkiem otrzymania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie swojego adresu e-mail do Organizatora w ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu. 
 7. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 8. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.
 9. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Uczestnika.
 10. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
  a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
  c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
  d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
  e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.
 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Uczestników jest realizacja umowy o treści zawartej w Regulaminie Konkursu, której stroną jest Uczestnik (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.).
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 5. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
  a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
  b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.
 2. Uczestnik oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do zdjęć i tekstów użytych w udzielonej przez niego odpowiedzi. W przypadku odpowiedzi będących cytatami, obowiązkowe jest wskazanie autora cytowanego tekstu.
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.03.2021 r.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na koncie Organizatora na portalu Instagram.

Dołącz do naszej społeczności

Pamiętaj, że każdy dzień jest powodem do podkreślania swojej kobiecości i piękna.

Zaakceptuj siebie i bądź świadomą, szczęśliwą kobietą.